Slovník pojmů

Elektřina

 • ČEPS a.s.

ČEPS je akciová společnost, která ze zákona provozuje přenosovou soustavu ČR. Jejím hlavním úkolem je přenos elektřiny na území České republiky a současně zajišťuje spolupráci elektrizační soustavy s elektřinou v Evropské unii.

 • Distribuční sazba

 • D01d je určena domácnostem s malou spotřebou energie (většinou se jedná o jednočlenné nebo dvoučlenné domácnosti, jež elektřinou svítí a mají doma běžné elektrospotřebiče).
 • D02d je určena domácnostem se střední spotřebou energie (většinou se jedná o domácnosti, jež elektřinou svítí a používají doma běžné elektrospotřebiče).
 • D25d je dvoutarifní sazba pro akumulační spotřebič pro vytápění budovy nebo ohřev vody.
 • D26d je dvoutarifní sazba pro akumulační spotřebič pro vytápění budovy. Součtový příkon všech el. akumulačních spotřebičů musí činit minimálně 55% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě.
 • D27d je dvoutarifní sazba určená pro elektromobil. Nabíjecí zařízení musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřícím zařízením.
 • D35d je dvoutarifní sazba pro elektrický hybridní spotřebič. Součtový instalovaný příkon, včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li instalován, musí činit minimálně 50% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě.
 • D45d je dvoutarifní sazba pro elektrický přímotopný spotřebič. Součtový instalovaný příkon, včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li instalován, musí činit minimálně 40% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě.
 • D55d Systém vytápění tepelným čerpadlem. Platí pouze pro odběrná místa, kde bylo tepelné čerpadlo uvedeno do provozu do 31.3.2005
 • D56d Systém vytápění tepelným čerpadlem. Tepelný výkon čerpadla musí krýt minimálně 60% tepelných ztrát vytápěného objektu.
 • Distribuční soustava

Jde o soubor zařízení, které slouží pro rozvod elektřiny z přenosové soustavy ke koncovým zákazníkům.

 • Distributor

V jednotlivých regionech se distributoři starají o fyzický přenos elektřiny od výrobce až do místa spotřeby každého zákazníka.  
Distributoři působí na českém trhu tři a jejich působnost je územně rozdělena (znamená to, že v konkrétním regionu vždy realizuje dopravu elektřiny jen jeden distributor). Z toho vyplývá, že distributoři jsou daní a na rozdíl od dodavatele elektřiny (obchodníka) si distributora vybrat nemůžeme.

Rozdělení distribučních území:
Ve středních, západních, severních a východních Čechách a na severní Moravě působí jako distributor ČEZ Distribuce, a.s., v Praze a Roztokách u Prahy zajišťuje dodávky PRE distribuce, a.s. a v jižních Čechách a jižní Moravě společnost E.ON Distribuce, a.s.

 • Dodavatel

Dodavatele je zodpovědný za dodání elektřiny koncovému zákazníkovi, a to na základě smlouvy o dodávce elektřiny

 • Dodavatel poslední instance

Povinností dodavatele poslední instance je dodat elektřinu koncovému zákazníkovi v okamžiku, kdy jeho pravidelný dodavatel této možnosti pozbyl (zkrachoval). Díky tomu je zajištěna nepřetržitá dodávka elektrické energie zákazníkovi.

 • EAN

Jednoznačná identifikace Odběrného místa / místa spotřeby (European Article Number). 18ti místné číslo, které najdete na své faktuře od stávajícího dodavatele elektřiny. V ČR je vždy ve formátu: 859182400xxxxxxxxx.

 • Elektroměr

Jde o přístroj, který měří spotřebu elektřiny.

 • Energetický Regulační Úřad (ERU)

Energetický regulační úřad (zkráceně ERU) je státní institucí, jejímiž hlavními úkoly jsou ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže v energetice nebo vydávání licencí, jež umožňují podnikání v energetice. Úřad dále reguluje ceny elektřiny, řeší a rozhoduje spory nebo dává podněty ke kontrolám.

 • Frekvence placení záloh

Periodicita, v jaké si přejete platit zálohy za odběr elektřiny (měsíční, kvartální). U většiny spotřebitelů doporučujeme měsíční frekvenci hrazení záloh.

 • Hodnota jističe před elektroměrem

Tuto hodnotu (např. 3x16 A) naleznete na své faktuře od stávajícího dodavatele elektřiny v podrobném rozpise vyúčtování v kolonce „hodnota jističe“ (udávaná v A) nebo na hlavním jističi před elektroměrem.

 • Jistič

Jde o samočinný vypínač, který chrání elektrické obvody proti přetížení a zkratu

 • Odběrné místo / místo spotřeby

Odběrné místo je místo napojení domácnosti nebo jiné nemovitosti (zahrádka, chata, chalupa, garáž aj.) na síť elektrické energie. Zákazník má sjednáno tolik smluv o dodávce elektřiny, kolik má odběrných míst. Pro každé odběrné místo mohou platit zcela jiné podmínky a být účtována jiná cena.
Za odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele v samostatném, prostorově uzavřeném a trvale elektricky propojeném celku, nacházejícím se na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením dodavatele.

 • OTE

Operátor trhu s elektřinou je státem založená akciová společnost, jejímž úkolem je především organizovat trh s elektřinou v České republice, zpracovávat bilance sjednaných a skutečných dodávek a odběrů elektřiny účastníků trhu, zajišťovat zúčtování odchylek mezi sjednanými a skutečnými hodnotami dodávek a organizovat krátkodobý trh s elektřinou.

 • Plánovaná roční spotřeba

Pokud nehodláte výrazným způsobem změnit charakter odběru, opište hodnotu ze své faktury od stávajícího dodavatele elektřiny za poslední rok. Údaj naleznete v podrobném rozpise vyúčtování.

 • Sazba dvoutarifní

Jde o rozdělení elektřiny do dvou tarifů, které se v průběhu dne střídají. Rozeznáte je pod zkratkami VT (vysoký tarif) a NT (nízký tarif), liší se v ceně.

 • Sazba jednotarifní

Jde o tu dodávku elektřiny, u níž je po celou dobu dodávky účtována stejná sazba.

 • Vysoký tarif a nízký tarif (NT a VT)

Nízký tarif je časové pásmo, kdy je nižší zatížení elektrické rozvodné sítě. V této době jsou zpravidla i nižší náklady na výrobu elektřiny. Energetické společnosti proto motivují odběr v tomto čase nižší cenou. Protože spotřeba elektřiny se mění v průběhu roku, časové pásmo, kdy zákazník platí nižší cenu, se podle typu sazby může rovněž měnit.
Vysoký tarif platí v době mimo platnost nízkého tarifu. V této době se platí za odebranou elektrickou energii vyšší cena.

 • Výše zálohy

Doporučujeme zvolit měsíční periodicitu a pro výši zálohy vycházet z posledního vyúčtování. Výši i periodicitu záloh je možné změnit - dle skutečné spotřeby.

 • Způsob placení záloh

Většina energetických společností umožňuje volbu výběru způsobu úhrady záloh. Např. prostřednictvím přímého inkasa z účtu, trvalým příkazem, SIPO (Soustředěné Inkaso Plateb Obyvatelstva) atd.

 • Způsob platby záloh

Fixní zálohy - každý měsíc platba ve stejné částce. Flexibilní - reagují na výši spotřeby a v průběhu roku se mění jejich výše.

 • Způsob připojení

1fázové nebo 3fázové; informace o počtu fází naleznete na faktuře za odběr elektřiny od stávajícího dodavatele v části „hodnota jističe“ (např. 1x20 A, 3x16 A) nebo zjistíte přímo z Vašeho elektroměru; můžete také zavolat na zákaznickou linku stávajícího dodavatele, kde získáte potřebné informace.

 

Zemní plyn

 • Odběrné plynové zařízení

Odběrné plynové zařízení (OPZ) začíná hlavním uzávěrem plynu a končí plynovými spotřebiči. Součástí OPZ jsou, kromě hlavního uzávěru, domovní regulátor tlaku plynu, domovní plynovod, regulátory před plynoměry a spotřebiči a spotřebiče plynu. Na OPZ jsou umístěny plynoměry, které však nejsou jeho součástí, protože patří dodavateli plynu.

 • Přípojka

Přípojkou se připojuje odběrné plynové zařízení (OPZ) na distribuční plynovod vedený zpravidla v ulici, chodníku nebo zeleném pásu. Přípojka začíná odbočením z uličního plynovodu a končí před hlavním uzávěrem plynu připojeného objektu. Může být středotlaká nebo nízkotlaká – podle toho, jaký je v místě uliční plynovod. Středotlaké přípojky jsou provozovány pod přetlakem až 0,4 MPa. V některých místech, zejména v historických částech městských aglomerací, jsou uliční plynovody a přípojky provozovány zpravidla pod přetlakem 0,1 MPa. V ostatních částech měst se více používá přetlaku 0,4 MPa. Nízkotlaké přípojky mohou být provozovány pod přetlakem nejvýše 5 kPa (0,005 MPa). S ohledem na provozní přetlak plynových spotřebičů v domácnostech, který je max. 2,3 kPa, jsou nízkotlaké plynovody a přípojky provozovány zpravidla nejvýše pod tímto přetlakem. Jeli OPZ připojeno na středotlakou přípojku, musí být tlak plynu pro domovní plynovod regulován regulátorem. Přípojky zřizuje zpravidla dodavatel plynu spolu s uličními plynovody. V takovém případě patří přípojka jako součást plynárenského zařízení plynárenské společnosti. Přípojku však může zřídit svým nákladem i jiná právnická nebo fyzická osoba, ta pak zůstává jejím majetkem, pokud ji nepřevede do majetku dodavatele plynu. O místě připojení na uliční plynovod rozhoduje dodavatel plynu. O provoz přípojky pečuje její majitel a odpovídá za její kontroly, revize a opravy. Právnická nebo fyzická osoba zajišťuje kontroly, revize a opravy přípojky u oprávněné organizace. Přípojky jsou zhotoveny zpravidla z plastů. Výjimečně se používají přípojky ocelové.

 • Odběrné místo

Odběrným místem se rozumí odběrné plynové zařízení (OPZ) užívané jedním odběratelem, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu zaznamenávaná plynoměrem. V rodinném domku užívaným jedním uživatelem je odběrné místo totožné s odběrným plynovým zařízením (OPZ). Jinak je tomu u činžovních domů s nájemními byty. V těchto domech je na OPZ více odběrných míst, jejichž uživatelé mají samostatné smlouvy s dodavatelem o dodávce a odběru plynu. Dodávka do těchto odběrných míst se realizuje prostřednictvím OPZ majitele domu.

 • Hlavní uzávěr plynu (HUP)

Hlavní uzávěr plynu (HUP) je dělícím místem mezi plynárenským zařízením (přípojkou) a odběrným plynovým zařízením (OPZ). Jako součást OPZ patří majiteli nemovitosti, který za něj odpovídá. Hlavní uzávěr se umísťuje na hranici pozemku majitele nemovitosti nebo na obvodové zdi plynofikovaného objektu. V odůvodněných případech je možno umístit hlavní uzávěr do objektu. V tomto případě musí být hlavní uzávěr kombinován se samočinným protipožárním uzávěrem. Při umísťování hlavního uzávěru je třeba respektovat podmínky dodavatele plynu.

 • Plynoměry

Plynoměry slouží k měření odběru plynu v obchodním styku. Plynoměry jsou majetkem dodavatele plynu, který také plynoměr osazuje a rozhoduje o jeho umístění. U rodinných domků se plynoměr umísťuje zpravidla společně s hlavním domovním uzávěrem, případně ještě s regulátorem tlaku plynu. V činžovních domech se plynoměry použijí pro každý byt zvlášť. Dodavatel plynu se stará o odečítání stavu plynoměru a o jeho úřední ověřování v pravidelných intervalech. V případě netěsnosti nebo jiné závady na plynoměru nebo na jeho připojení dodavatel plynu plynoměr bezplatně opraví (netěsnost na šroubení plynoměru) nebo vymění (netěsná skříň plynoměru nebo zaseklý plynoměr). Dodavatel plynu opatřuje plynoměr a jeho připojovací šroubení plombami. Provoz plynoměru s porušenou plombou je považován za neoprávněný odběr plynu, na který jsou stanoveny zákonné sankce. Zákazník je povinen činnost plynoměru a neporušenost plomb sledovat a zjištěné závady neprodleně hlásit dodavateli.

 • Distributor

Distributor je provozovatel a částečně i vlastník distribuční soustavy; právnická osoba nezávislá na obchodníkovi s plynem. Svoji činnost provozuje na konkrétním území na základě licence vydané ERÚ

 • Distribuční soustava

Distribuční soustava je síť vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů provozovaná distributorem.

 • ERÚ

ERÚ je energetický regulační úřad; www.eru.cz ; regulátor trhu s plynem. Od 1. 4. 2007 reguluje pouze ceny za přepravu a distribuci zemního plynu.

 • Smlouva o připojení

Smlouva o připojení je dokument, který stanovuje pravidla pro připojení OPZ k distribuční soustavě. Smlouva je uzavřena mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy.

 • Obchodník

Obchodník je dodavatel zemního plynu; právnická osoba nezávislá na distributorovi plynu. Svoji činnost provozuje na konkrétním území na základě licence vydané ERÚ.