Etický kodex

Základní etické principy jednání

 

Konzultant společnosti Energetický manager se při své činnosti zavazuje dodržovat tato pravidla:

 • řídit se obecně závaznými právními předpisy, zejména v oblasti energetiky a ochrany spotřebitele, občanského a obchodního práva
   
 • poskytovat zákazníkovi své služby kvalifikovaně, poctivě, profesionálně a přihlížet v nejvyšší možné míře k nejlepším zájmům zákazníka
   
 • poskytovat jen pravdivé informace v přesně formulované podobě tak, aby byly snadno pochopitelné a sdělovat všechny podmínky smluvního vztahu jasně a čitelně
   
 • na začátku jednání poskytnout zákazníkovi bez vyzvání informace o účelu kontaktování zákazníka a informace jednoznačně umožňující identifikaci obchodníka
   
 • odpovídat na všechny otázky zákazníka přesně a srozumitelně a nezamlčet žádné skutečnosti, které mají nebo mohou mít pro zákazníka zásadní význam
   
 • ujistit se, zda zákazník všem sděleným skutečnostem a poskytnutým informacím zcela porozuměl a souhlasí s nimi
   
 • brát ohled na nedostatek obchodních zkušeností zákazníka, nezneužít důvěry zákazníka, jeho věku, nemoci, neporozumění či neznalosti problematiky
   
 • neobtěžovat zákazníka při nabízení svých služeb a jednat se zákazníkem zdvořile, vstřícně a nečinit na něho nátlak
   
 • zachovávat mlčenlivost o důvěrných skutečnostech, které se týkají zákazníka, o nichž se během své činnosti dozvěděl, zajistit ochranu všech osobních údajů zákazíka a nepřipustit jejich zneužití
   
 • nepoužívat zavádějící porovnání, neposkytovat nepravdivé informace, a to přímo i nepřímo, nezneužívat dobrého jména spojeného s obchodní firmou jednotlivých obchodníků s elektřinou či plynem a nepoužívat označení či symbol jiného obchodníka.